Uroczystości poświęcenia sztandaru Fundacji oraz otwarcia budynku Fundacji przy ul. Wielkie Schody 3

Program uroczystości 25 października 2019 r.

 • Godz. 12:00 – Msza Św. w Bazylice katedralnej w Tarnowie pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Andrzeja Jeża w intencji pracowników i darczyńców Fundacji, podczas której poświęcony zostanie sztandar Fundacji
 • Godz. 13:00 – Otwarcie i poświęcenie budynku przy ul. Wielkie Schody 3 w Tarnowie
 • Godz. 13:30 – Ratusz w Tarnowie:
  • wystąpienie Przewodniczącego Rady Fundacji
  • prezentacja działalności Fundacji
  • prelekcja ks. dr. Piotra Paska pt. „Hetman Jan Tarnowski – wybitny humanista i polityk”
  • wystąpienia zaproszonych gości
  • dokonanie uroczystych wpisów do Księgi Pamiątkowej Fundacji

Remont Budynku przy ul. Wielkie Schody 3 w Tarnowie

Renowacji kamienicy dokonano w ramach Projektu: „Tarnowskie Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej”. Projekt nasz otrzymał dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budżet projektu wynosi 901 177,36 zł, w tym:

• 675 883,00 zł z RPO Województwa Małopolskiego

• 225 294,36 zł wkład własny Fundacji, w tym dotacja z Gminy Miasta Tarnowa (78 643,69 zł)

Remont przeprowadziła firma TARBUD-COMPLEX Krzysztof Książek

W ramach remontu przeprowadzono generalny remont budynku z otworzeniem historycznych piwnic i 3 poziomów pomieszczeń.

Od 2020 roku Fundacja w odremontowanym budynku będzie prowadziła centrum aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców Tarnowa, próbując w jednym miejscu udzielać kompleksowej informacji o realizowanych projektach na rzecz mieszkańców Tarnowa.

Mamy nadzieje, że remont tego budynku przyczyni się do ożywienia ulicy Wielkie Schody i chociaż w małym fragmencie przywróci „blask” tej części starego miasta.

Sztandar Fundacji

Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji w 2018 r. podjęli starania o ufundowanie sztandaru swojej organizacji. Starania te zakończyły się sukcesem i dziś zostanie on uroczyście przekazany.

Sztandar wykonała tarnowska firma SIMAline Haft komputerowy. Głównym jego sponsorem jest Grupa Azoty S.A. Sponsorami wspierającymi są: Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. oraz Spółka Control Process S.A.

Uważamy, że pozycja, jaką zagwarantowała sobie Fundacja wśród organizacji pozarządowych miasta i regionu w czasie 23 – letniej już historii predestynują ją do posiadania własnego Sztandaru, a

dzięki nadaniu go Fundacji postać Hetmana Jana Tarnowskiego – wielkiego męża stanu, żołnierza, humanisty, mecenasa kultury i współtwórcy świetności miasta Tarnowa – jeszcze intensywniej będzie obecna w świadomości jego mieszkańców.

Sztandar z pewnością uświetni uroczystości patriotyczne oraz inne wydarzenia ważne dla lokalnej społeczności, inspirując do zapoznawania się z dziedzictwem Hetmana Jana Tarnowskiego, a także do współpracy z Fundacją Jego imienia, otwartą szeroko na potrzeby mieszkańców Tarnowa i regionu.

Fundacja – dzień dzisiejszy

Fundacja w roku 2019 realizuje 13 projektów na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Większość projektów finansowanych jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja realizuje także projekty finansowane ze środków krajowych: Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Budżet realizowanych projektów wynosi ponad 20 milionów złotych.

Fundacja w latach 2017 -2019 zrealizowała ponad 25 projektów o wartości ponad 35 mln zł. W ramach projektów pomagano w zakresie powrotu na rynek pracy ok 2 tysiącom osób, wspomagano powstanie ponad tysiąca miejsc pracy oraz udzielono dotacji na założenie blisko 700 nowych działalności gospodarczych.

W ostatnich 20 latach Fundacja zrealizowała ponad 70 projektów o budżecie ponad 73 mln zł (z czego ponad 80% pochodziło ze środków Unii Europejskiej).

W tym czasie ponad 12 tys. osób skorzystało z pomocy Fundacji (Liczba osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, które skorzystały z dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, bezpłatnych szkoleń zawodowych, płatnych staży zawodowych i innych form wsparcia). Ponadto Fundacja w ramach realizowanych projektów wspierała merytorycznie i finansowo ponad tysiąc organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i przedsiębiorstw.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.