Twoja przyszłość w Twoich rękach!

Projekt finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus , nr FEMP.06.06-IP.02-0056/23-00 z dn. 13.05.2024 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Okres realizacji projektu: 01.05.2024 – 31.08.2026
Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie

Wartość Projektu: 1 963 183,20 zł
Dofinansowanie: 1 856 743,20 zł
w tym współfinansowanie Unii Europejskiej:  1 661 296,55 zł
w tym współfinansowanie budżetu Państwa: 195 446,65 zł

GRUPA DOCELOWA
W projekcie mogą uczestniczyć osoby powyżej 18 r.ż., zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
a. Pracowników zagrożonych zwolnieniem,
b. Pracowników przewidzianych do zwolnienia,
c. Osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika do 6 ciu m-cy wstecz
d. Osób odchodzących z rolnictwa.

CEL PROJEKTU
Zwiększenie zdolności adaptacyjnych i poprawa sytuacji na rynku pracy 95 osób (w tym: 57 kobiet i 38 mężczyzn) poprzez objęcie ich działaniami szybkiego reagowania: zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem zgodnym z IPD.

FORMY WSPARCIA

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb – przygotowanie i aktualizacja IPD (Indywidualnego Planu Działania) dla każdego UP przez doradcę zawodowego (dla śr. 95 osób)
 • Poradnictwo zawodowe (zgodnie z zapotrzebowaniem)
 • Pośrednictwo pracy (zgodnie z zapotrzebowaniem)
 • Wsparcie motywacyjne (psychologiczne) (zgodnie z zapotrzebowaniem)
 • Szkolenia zawodowe (dla śr. 60 osób)
 • Staże zawodowe (dla śr. 30 osób)
 • Stypendia szkoleniowe i stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu UP na szkolenia i staże
 • Szkolenia oraz doradztwo przed założeniem działalności gospodarczej
 • Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) (dla 4 osób)
 • Doposażenie stanowiska pracy (dla 1 osoby)
 • Subsydiowane zatrudnienie (dla 1 osoby)
 • Wsparcie towarzyszące polegające na zapewnieniu opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub dziećmi