Potencjał Fundacji

Zatrudnienie. Fundacja zatrudnia (01.2018) 27 stałych pracowników (umowy o pracę) oraz kilkunastu współpracowników

Pozycja rynkowa.

Obecnie Fundacja jest postrzegana jako:

 1. doświadczona Instytucja (wypracowanie pewnej marki) – pozyskanie i rozliczenie (uzyskanie wskaźników) kilkudziesięciu projektów na poziomie regionalnym (woj. małopolskiego, podkarpackiego) oraz ponadregionalnym (dotacje przyznane przez ministerstwa), co skutkuje zaufaniem do Fundacji jako podmiotu – beneficjenta dotacji,
 2. stabilny i wiarygodny partner dla instytucje samorządowych i licznych organizacji pozarządowych subregionu tarnowskiego i małopolski (np.: partnerstwa z Powiatowymi Urzędami Pracy, Gminami, Starostwami, GOPS’sami itp.),
 3. podmiot, który realizując cele statutowe prowadzi m.in. intensywne działania na rzecz kapitału ludzkiego wpływając na wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
 4. podmiot, który tworzy zespół osób – specjalistów od realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedstawiciele Zarządu Fundacji są członkami:

 1. Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie;
 2. Forum Subregionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020;
 3. Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie;
 4. Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy i Zatrudnienia przy WUP w Krakowie (kadencja 2014-2018);
 5. Komisji oceny projektów przy Wydziale Edukacji w Tarnowie.

Fundacja jest członkiem / partnerem:

 1. Konsorcjum posiadającego akredytację AKCES (Zgodnie z § 8 ust. 10 Zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania akredytacji AKSES) na prowadzenie ośrodka ekonomii społecznej na terenie województwa małopolskiego. W skład Konsorcjum wchodzi: Lider – Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Partnerzy: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” w Nowym Sączu.
 2. Konsorcjum posiadającego akredytację AKCES na prowadzenie ośrodka ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego. W skład Konsorcjum wchodzi: Lider – Podkarpacka Agencja Konsultingowo- Doradcza Sp. z o.o. w Jaśle, Partnerzy: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 3. Partnerem w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Osób Młodych działającym przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie