Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. rozpoczyna od 01.01.2021 r. realizację projektu: „Z POWER-em w samozatrudnienie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu tarnowskiego (powiaty: tarnowski, brzeski, dąbrowski, miasto Tarnów), bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu pandemii COVID-19.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 180 osób.

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenie i wsparcie eksperckie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł;
 • wsparcie pomostowe finansowe po założeniu działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne będą wkrótce.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. rozpoczyna od 01.01.2021 r. realizację projektu: „Z POWER-em w samozatrudnienie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. została wyłączona

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczyna realizację projektu „Od aktywności do zatrudnienia” współfinasowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 8 Oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby po 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia i zamieszkałe na terenie subregionu tarnowskiego (powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski, M. Tarnów).

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu – opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Poradnictwo zawodowe.
 • Wsparcie psychologiczne.
 • Staże zawodowewraz ze stypendium stażowym.
 • Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym.
 • Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe.
 • Opieka nad osobami zależnymi.
 • Dodatek/refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne będą wkrótce.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczyna realizację projektu „Od aktywności do zatrudnienia” współfinasowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 8 Oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. została wyłączona

Nie żyje Antoni Barwacz

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 9 listopada 2020 r. zmarł Pan Antoni Barwacz – Przewodniczący Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Antoni Barwacz był Członkiem Rady Fundacji od 29 grudnia 2016 r., a od 15 stycznia 2018 r. jej Przewodniczącym.

Wierzył, że wiele rzeczy da się zrobić chociaż wielu było sceptycznych…
Potrafił nas motywować do działań i wiedział, że praca i dążenie do celu przyniesie sukces.

Msza Święta Pogrzebowa za spokój duszy śp. Antoniego Barwacza zostanie odprawiona w niedzielę 15 listopada 2020 r., o godz. 13.15 w Kościele Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku (ok. godz. 14.30) na Cmentarzu Parafialnym w Łukowej.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nie żyje Antoni Barwacz została wyłączona