Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski

Kontakt:
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWS)
ul. Krakowska 13 (piętro III)
33-100 Tarnów
tel.: (14) 307 01 31, 510 964 648

Okres realizacji:
01.08.2019 r. – 30.11.2022 r.

Budżet Projektu:
8 018 028,02 zł

Źródło Finansowania Projektu:
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej” typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).

Projekty realizowane w partnerstwie:
Lider projektu:  Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Partnerzy:
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”

Miejsca Realizacji: m. Tarnów, Powiat Tarnowski, Brzeski, Dąbrowski

Cel projektu:
Celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej (minimum 72 nowe miejsca pracy) i wzmocnienie potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej (pomoc minimum dla 120 podmiotów) subregionu tarnowskiego poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora w okresie 01.08.2019-31.10.2022.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • inkubator, w którym PES mogą prowadzić swoją działalność
 • animacja środowisk lokalnych
 • Doradztwo Kluczowe
 • wsparcie „Liderów Aktywności Społecznej”
 • granty na rozwój Ekonomii Społecznej do 10 tys. złotych
 • szkolenia z zasad zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej
 • szkolenia z zasad zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych wraz z doradztwem z zakresu pisania biznesplanu
 • dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych, w wysokości 21 020 tys. złotych
 • wsparcie pomostowe do wysokości 26 700 zł na zatrudnioną osobę
 • szkolenia zawodowe dla pracowników przedsiębiorstw społecznych
 • wizyty studyjne
 • wizyty stażowe
 • seminaria
 • doradztwo specjalistyczne prawne i biznesowe
 • wsparcie reintegracyjne dedykowane pracownikom przedsiębiorstw społecznych
 • usługi księgowe i marketingowe
 • coaching biznesowy dla przedsiębiorstw społecznych
 • szkolenia wyjazdowe z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby fizyczne, zainteresowane założeniem, prowadzeniem i/lub pracą w PES
 • JST i ich przedstawicielstwa
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
 • przedsiębiorców
 • podmioty ekonomii społecznej

Inkubator

INKUBATOR wyposażony w sprzęt multimedialny jest dostępny dla PES codziennie w godzinach 8-16;
Kontakt: tel. (14) 307 01 31, 510 964 648
Inkubator ES mieści się przy ulicy Krakowskiej 13, piętro II w Tarnowie.
Szczegółowe informacje o realizacji projektu oraz formach wsparcia oferowanych w ramach w/w projektu:

http://mowes.tozch.edu.pl/