Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Kontakt:

Centrum Wsparcia pokrzywdzonych
ul. Krakowska 13 (piętro III)
33-100 Tarnów
tel.: 519 820 707, 517 884 741

Szanowni Państwo, kierując się bezpieczeństwem Osób korzystających ze wsparcia Ośrodka dla Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Pracowników Fundacji w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiczną oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o załatwianie w miarę możliwości spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie.

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie ze specjalistą, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Całodobowy numer telefonu: 517 884 741

Telefon do Osoby Pierwszego Kontaktu: 519 820 707

Numer na Linię Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem: 222 309 900

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zachowania ostrożności w kontaktach międzyludzkich.


Okres realizacji:
01.01.2019-31.12.2021

Budżet projektu:
3 483 655,70 zł (w tym 3 448 819,14 zł dotacja,
34 836,56 zł wkład własny)

Źródło Finansowania Projektu:
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągania zysków, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021

Miejsca Realizacji:

 • Subregion tarnowski tj. m. Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński w województwie małopolskim.
 • Okręgowy Ośrodek : Tarnów 33-100, ul. Krakowska 13.
 • Lokalne Punkty: Dąbrowa Tarnowska przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w  Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15a.
 • Brzesko przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, ul. Jana Pawła II 2.
 • Bochnia przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Karolina 14D.
 • Tuchów przy Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 4.

Cele projektu:
Cel główny:

 • Zwiększenie dostępności wsparcia dla 415 osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osobom im najbliższym poprzez objęcie ich kompleksową pomocą Okręgowego Ośrodka w Tarnowie i Lokalnych Punktach w Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku, Bochni, Tuchowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie samodzielności i wiary we własne siły u 320 osób pokrzywdzonym przestępstwem, świadków oraz osobom im najbliższym poprzez objęcie ich wsparciem doradczym w tym prawnym i psychologicznym w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021 r.
 • Poprawa warunków bytowych i materialnych u 230 osób dotkniętych przestępstwem poprzez wsparcie materialne np. w postaci bonów żywnościowych, środków czystości i dopłaty do czynszu w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021 r.

Grupa docelowa:

 • Osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie i osoby im najbliższe z terenu Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego.
 • Nie wykluczona pomoc dla wszystkich obywateli Polski.

Wskaźniki główne do osiągnięcia:

 • Liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem, którym podmiot planuje udzielić wsparcia = 400 osób.
 • Liczba świadków, którym podmiot planuje udzielić wsparcia =15 osób.
 • Liczba godzin udzielonych porad prawnych = 3960 godz.
 • Liczba godzin udzielonych porad psychologicznych = 2880 godz.
 • Liczba godzin psychoterapii dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych = 1500 godz.
 • Liczba godzin wsparcia psychiatrycznego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych = 360 godz.
 • Liczba godzin szkoleń/kursów zawodowych= 300 godz.
 • Liczba utworzonych ośrodków i punktów lokalnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych = 5.

Ośrodek oferuje:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.
 2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną.
 3. Organizowanie i finansowanie pomocy udzielonej przez osobę pierwszego kontaktu (osoby pokrzywdzone oraz świadkowie).
 4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw.
 5. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust.8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych.
 6. Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 7. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 8. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.
 9. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba pokrzywdzona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób, stale zamieszkałych w tym lokalu lub domu.
 10. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń związanych z otrzymywaną pomocą.
 11. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.
 12. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 13. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.
 14. Pomoc świadkom i osobom im najbliższym będzie udzielana poprzez pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw i osobom im najbliższym jest udzielana w n/w miejscach i czasie:

Lp. Miejsce świadczenia pomocy i kontakt telefoniczny Dni dyżurów osoby pierwszego kontaktu Godziny dyżurów osoby pierwszego kontaktu
1.Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tarnowie, ul. Krakowska 13 (IV piętro),
osoba pierwszego kontaktu (dyżur osobisty)
tel. 519 820 707

osoba pierwszego kontaktu(całodobowy dyżur telefoniczny)
tel. 517 884 741
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
Dyżur osobisty
9:00 do 16:00
9:00 do 16:00
13:00 do 20:00
10:00 do 17:00
9:00 do 16:00
9:00 do 13:00

tel. 519 820 707

Całodobowo dyżur telefoniczny
tel. 517 884 741
2.Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Tuchowie, 33-170 Tuchów, ul. Jana Pawła II 4 (I piętro). Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. poniedziałek Dyżur osobisty
9:00 do 13:00
tel. 513 066 341
3.Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Brzesku, ul. Jana Pawła II 2, 32-800 Brzesko. Dom Parafialny Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Miłosierdzia Bożego. wtorek Dyżur osobisty
14:00 do 18:00
tel. 517 884 743
4.Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Karolina 14D . Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej. sobota Dyżur osobisty
9:00 do 13:00
tel. 517 884 744
5.Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 15a (I piętro). Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. czwartek Dyżur osobisty
9:00 do 13:00
tel. 517 884 743