Kontakt:

Centrum Wsparcia pokrzywdzonych
ul. Krakowska 13 (piętro III)
33-100 Tarnów
tel.: 519 820 707 (czynny w godzinach pracy ośrodka)

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

POMOC DLA OFIAR DZIAŁAŃ WOJENNYCH UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINY

ofiary działań wojennych uciekające z Ukrainy, mogą liczyć na natychmiastowe i bezpłatne wsparcie w naszym ośrodku dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tarnowie i Punktach lokalnych w Brzesku, Bochni i Dąbrowie Tarnowskiej

Przede wszystkim jest to pomoc prawna, psychologiczna i materialna (w tym tymczasowe zakwaterowanie, bony żywnościowe, obuwie, ubrania i pomoc tłumacza).

Pomoc jest realizowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Wszystkie osoby chcące skorzystać z pomocy naszego ośrodka poza godzinami dyżurów podanymi poniżej, prosimy o kontakt telefoniczny: 517 884 741

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 13/10
Tel: 519 820 707
Poniedziałek od 9:00 do 16:00;
Wtorek od 9:00 do 16:00;
Środa od 13:00 do 20:00;
Czwartek od godz. 10:00 do 17:00;
Piątek od godz. 9:00 do 16:00;
Sobota od godz. 8:00 do 13:00

Brzesko ul. Jana Pawła II 2,
32-800 Brzesko
Tel: 519 820 707
Środa od godz. 14:00 do 19:00;
Czwartek od godz. 14:00 do 19:00

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Bochni Tel: 517 884 744

Poniedziałek od godz. 13:00 do 18:00;
Czwartek od godz. 8:00 do 13:00
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Dąbrowie Tarnowskiej
Tel: 517 884 743
Wtorek od godz. 13:00 do 18:00;
Środa od godz. 8:00 do 13:00

Wykaz placówek świadczących pomoc w całej Polsce

Polsce: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Zachęcamy też do kontaktu z całodobową Linią Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900.
Infolinia jest dostępna całodobowo, w tym w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

ДОПОМОГА ЖЕРТВАМ ВІЙНИ ЯКІ BТІКАЮТЬ З УКРАЇНИ

ласкаво повідомляємо, що всі постраждалі від злочинів, у тому числі постраждалі від війни, які втікають з України, можуть розраховувати на негайну та безкоштовну підтримку у нашому Центрі Жертв Злочинів у Тарнові (Tarnów) та місцевих пунктах у Бжесько, (Brzesko) Бохня (Bochnia) та Домброва Тарновська (Dąbrowa Tarnowska).

Перш за все, це юридична, психологічна та матеріальна допомога (зокрема тимчасове проживання, талони на харчування, взуття, одяг та допомога перекладача).

Допомога надається за рахунок коштів Фонду Юстиції, яким розпоряджається Міністр Юстиції.

Усі особи, які бажають користати з допомоги Центру в неробочий час, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефоном: 517 884 741

Районний Центр Допомоги Потерпілим Від Особистих Злочинів
33-100 Тарнув, вул. Краківська 13/10
Тел: 519 820 707
понеділок з 9:00 до 16:00;
вівторок з 9:00 до 16:00;
середа з 13:00 до 20:00;
четвер з 10:00 до 17:00;
П’ятниця з 9:00 до 16:00;
Субота з 8:00 до 13:00

Бжеско вул. Jana Pawła II 2,
32-800 Бжесько
Тел: 519 820 707
Середа з 14:00 до 19:00
четвер з 14:00 до 19:00

Місцевий Центр Допомоги Потерпілим у Бохні
Тел: 517 884 744
понеділок з 13:00 до 18:00
четвер з 8:00 до 13:00

Місцевий Центр Допомоги Жертвам у Домбровій Тарновській
Тел: 517 884 743
вівторок з 13:00 до 18:00
Середа з 8:00 до 13:00

Список центрів, які надають допомогу по всій Польщі:
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Також рекомендуємо звертатися до цілодобової лінії допомоги потерпілим +48 222 309 900. Лінія довіри доступна цілодобово, 7 днів на тиждень, включаючи англійську, російську та українську мови.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Szanowni Państwo, kierując się bezpieczeństwem Osób korzystających ze wsparcia Ośrodka dla Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Pracowników Fundacji w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiczną oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o załatwianie w miarę możliwości spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie.

 Informujemy, że istnieje również możliwość  składania wniosków o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Telefon do Osoby Pierwszego Kontaktu: 519 820 707 (czynny w godzinach pracy ośrodka)

Numer na Linię Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem: 222 309 900

adres e-mail: info@numersos.pl

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie ze specjalistą, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zachowania ostrożności w kontaktach międzyludzkich.


Fundacja im. Hetmana  Jana Tarnowskiego zgodnie z zapisami umowy nr DFS-II-7211.56.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku zawartej z Ministrem  Sprawiedliwości, realizuje projekt Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem,  świadkom przestępstw i osobom im najbliższym.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach owego projektu został utworzony w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 13, Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w, Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej

Okres realizacji projektu:
01.01.2022-31.12.2025

Budżet projektu:
4 263 315,00 zł

Źródło Finansowania Projektu:

Projekt sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągania zysków, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025 w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2025

Miejsca Realizacji:

 • Subregion tarnowski tj. m. Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński w województwie małopolskim.

Cele projektu:

Cel główny:

Zwiększenie dostępności wsparcia dla 560 osób pokrzywdzonym przestępstwem w tym 20 świadków oraz 20 osób im najbliższych, poprzez objęcie ich kompleksową pomocą Okręgowego Ośrodka w Tarnowie i Lokalnych Punktach w Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku, Bochni,  w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2025

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie samodzielności i wiary we własne siły u 448 osób pokrzywdzonych przestępstwem,  poprzez objęcie ich pomocą  prawną, wsparciem psychologicznym i psychiatrycznym w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2025 r.
 • Poprawa warunków bytowych i materialnych u 480 osób dotkniętych przestępstwem poprzez wsparcie materialne np. w postaci bonów żywnościowych, środków czystości i  dopłaty do czynszu w okresie od  01.2022 do 31.12.2025 r.

 Grupa docelowa:

 • Osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie i osoby im najbliższe z terenu Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego.

      Nie wykluczona pomoc dla wszystkich obywateli Polski.

Wskaźniki główne do osiągnięcia:

 • Liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem, którym podmiot planuje udzielić wsparcia = 570 osób.
 • Liczba świadków, którym podmiot planuje udzielić wsparcia =20 osób.
 • Liczba godzin udzielonych porad prawnych = 3560 godz.
 • Liczba godzin udzielonego wsparcia psychologa, psychiatry,
  psychoterapeuty = 6900 godz.
 • Liczba utworzonych ośrodków i punktów lokalnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych = 4.

Ośrodek oferuje:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
 5. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 7. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 8. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.);
 9. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 10. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 11. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 12. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 13. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
 14. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 15. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 16. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 17. finansowanie kosztów wyjazdu:
  • osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę
  • uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
 18. finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994– Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 19. zakup urządzeń i wyposażenia;
 20. zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Lp. Miejsce świadczenia pomocy Adres świadczenia pomocy Dni oraz godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu
1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnowie
Tel: 519 820 707
(czynny w godzinach pracy punktu lokalnego)
Tarnów ul. Krakowska 13/10 (III piętro),
33-100 Tarnów
Poniedziałek
od godz. 9:00 do 16:00;
Wtorek
od godz. 9:00 do 16:00; Środa
od godz. 13:00 do 20:00;
Czwartek
od godz. 10:00 do 17:00;
Piątek
od godz. 9:00 do 16:00;
Sobota
od godz. 8:00 do 13:00;
2. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Brzesku
Tel: 517 884 743
(czynny w godzinach pracy punktu lokalnego)
Brzesko ul. Jana Pawła II 2,
32-800 Brzesko.
Środa
od godz. 14:00 do 19:00;
Czwartek
od godz. 14:00 do 19:00
3. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Bochni
Tel: 517 884 744
(czynny w godzinach pracy punktu lokalnego)
Bochnia, ul. Karolina 14D.
32-700 Bochnia (Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej)
Poniedziałek
od godz. 13:00 do 18:00;
Czwartek
od godz. 8:00 do 13:00
4. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Dąbrowie Tarnowskiej
Tel: 517 884 743 (czynny w godzinach pracy punktu lokalnego)
Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 15a,
33-200 Dąbrowa Tarnowska( I piętro. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny)
Wtorek
od godz. 13:00 do 18:00;
Środa
od godz. 8:00 do 13:00