Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Okres realizacji:
01.01.2019-31.12.2021

Budżet projektu:
3 483 655,70 zł (w tym 3 448 819,14 zł dotacja, 34 836,56 zł wkład własny)

Źródło Finansowania Projektu:
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągania zysków, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021

Miejsca Realizacji:

 • Subregion tarnowski tj. m. Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński w województwie małopolskim.
 • Okręgowy Ośrodek : Tarnów 33-100, ul. Krakowska 13.
 • Lokalne Punkty: Dąbrowa Tarnowska przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w  Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15a.
 • Brzesko przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, ul. Jana Pawła II 2.
 • Bochnia przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Karolina 14D.
 • Tuchów przy Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 4.

Cele projektu:
Cel główny:

 • Zwiększenie dostępności wsparcia dla 415 osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osobom im najbliższym poprzez objęcie ich kompleksową pomocą Okręgowego Ośrodka w Tarnowie i Lokalnych Punktach w Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku, Bochni, Tuchowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie samodzielności i wiary we własne siły u 320 osób pokrzywdzonym przestępstwem, świadków oraz osobom im najbliższym poprzez objęcie ich wsparciem doradczym w tym prawnym i psychologicznym w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021 r.
 • Poprawa warunków bytowych i materialnych u 230 osób dotkniętych przestępstwem poprzez wsparcie materialne np. w postaci bonów żywnościowych, środków czystości i dopłaty do czynszu w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021 r.

Grupa docelowa:

 • Osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie i osoby im najbliższe z terenu Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego.
 • Nie wykluczona pomoc dla wszystkich obywateli Polski.

Wskaźniki główne do osiągnięcia:

 • Liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem, którym podmiot planuje udzielić wsparcia = 400 osób.
 • Liczba świadków, którym podmiot planuje udzielić wsparcia =15 osób.
 • Liczba godzin udzielonych porad prawnych = 3960 godz.
 • Liczba godzin udzielonych porad psychologicznych = 2880 godz.
 • Liczba godzin psychoterapii dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych = 1500 godz.
 • Liczba godzin wsparcia psychiatrycznego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych = 360 godz.
 • Liczba godzin szkoleń/kursów zawodowych= 300 godz.
 • Liczba utworzonych ośrodków i punktów lokalnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych = 5.