MOCna RODZINA!

„Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Projekt realizowany w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Rodzinna Małopolska”

IDEĄ PROJEKTU  jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni rozwoju dla rodzin pragnących rozwijać swoje zasoby i kompetencje rodzicielskie, potrzebujących specjalistycznego wsparcia lub interwencji w sytuacji trudnej, problemowej, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i integracji.

Termin realizacji: 01.09.2023 – 30.04.2024

GRUPA DOCELOWA Rodziny – tj. Rodzice/opiekunowie i/lub ich dzieci zamieszkali na terenie województwa małopolskiego w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Min. 50 osób zainteresowanych tematyką rozwoju rodziny i wzmocnienia ich więzi, kompetencji wychowawczych rodziców i społecznych dzieci i młodzieży, w tym potrzebujących specjalistycznego wsparcia w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych i trudnych. Pierwszeństwo udziału dla os. z niepełnosprawnościami.