Kompetentny wolontariat – Siła Działania to MOC Zmiany

Projekt „Kompetentny wolontariat – Siła Działania to MOC Zmiany” realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w roku 2024, pn.: „Małopolska stawia na wolontariat”.

Projekt KOMPETENTNY WOLONTARIAT – Siła Działania to Moc Zmiany realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w roku 2024, pn.: „Małopolska stawia na wolontariat”.

Projekt polega na promocji idei wolontariatu oraz rozwoju przestrzeni Centrum Wolontariatu przy Fundacji na obszarze podregionu tarnowskiego (tj. miasto Tarnów, powiat tarnowski, brzeski, dąbrowski) dedykowanej rozwojowi społecznych inicjatyw wolontaryjnych i wzmocnieniu kompetencji liderów wolontariuszy działających na w/w
obszarze, realizowane w ramach Priorytetu I Promocja oraz organizacja wolontariatu w regionie – wszystkie podpunkty (A,B,C,D.

Celem zadania jest popularyzacja idei wolontariatu, rozwój kompetencji wolontariuszy i stworzenie warunków umożliwiających realizację inicjatyw wolontariackich przez:
* organizację szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy: szkoła wolontariusza i kurs profesjonalnego lidera – min. 90 osób
* utworzenie programu grantowego i sfinansowanie 5 inicjatyw wolontariackich podnoszących jakość życia
społeczności lokalnej
* przeprowadzenie kampanii społecznej zwiększającej świadomość mieszkańców

Grupę docelową stanowią mieszkańcy subregionu tarnowskiego:
Działania warsztatowo – edukacyjne

  1. Dzieci i młodzież szkolna oraz ich opiekunowie
  2. Lokalni liderzy społeczni, koordynatorzy wolontariatu

Inicjatywy wolontariackie w ramach Programu Grantowego

  1. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w tym seniorzy, os. niepełnosprawne
  2. Społeczności lokalne/grupy osoby ze zidentyfikowanymi problemami/potrzebami
  3. Grupy inicjatywne, wolontariusze pragnący pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości życia osób/grup społecznych