Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczyna realizację projektu „Od aktywności do zatrudnienia” współfinasowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 8 Oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby po 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia i zamieszkałe na terenie subregionu tarnowskiego (powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski, M. Tarnów).

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu – opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
  • Pośrednictwo pracy.
  • Poradnictwo zawodowe.
  • Wsparcie psychologiczne.
  • Staże zawodowewraz ze stypendium stażowym.
  • Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym.
  • Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe.
  • Opieka nad osobami zależnymi.
  • Dodatek/refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne będą wkrótce.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.