Działania w okresie 2005-2017

Rok 2005 był przełomowy dla planowanej działalności Fundacji z racji w wejścia Polski do Unii Europejskiej, co wiązało się z możliwością korzystania przez organizacje pozarządowe z funduszy na realizację projektów w pierwszej dla Polski perspektywie finansowej 2004-2006.

Rozpoczęty pod koniec 2005 roku „unijny” projekt Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS „otworzył drzwi” do kolejnych aktywności Fundacji, związanych z coraz większym jej specjalizowaniem się w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, głównego narzędzia finansowego Unii wspierającego zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującego spójność gospodarczą i społeczną. Jednocześnie pracownicy Fundacji pomagali setkom osób i podmiotów pisać projekty i pozyskiwać środki na ich realizację.

Realizacja projektów unijnych wiązała się z dostosowaniem Fundacji do realizacji dużych, paromilionowych projektów. Obligowało to Fundację do m.in: zatrudniania osób o określonym wykształceniu, doświadczeniu i umiejętnościach; prowadzenia biur projektów w Tarnowie i w innych lokalizacjach (m.in. Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Rzeszowie). Fundacja w szczytowym okresie realizacji projektów (w latach 2011-2015) zatrudniała blisko 40 stałych pracowników realizujących wsparcie dla uczestników projektów.

W sytuacji gdy głównym źródłem finansowania działalności Fundacji stały się projekty unijne – zaczęto uwzględniać możliwość multiplikowania realizowanych w Tarnowie/Małopolsce projektów na tereny ościennych województw. Fundacja podjęła realizację projektów na terenie województwa podkarpackiego i śląskiego. Fundacja pozyskiwała także środki na realizację innych niż „unijne” projektów, w tym m.in. na szkolenia i stypendia dla młodzieży, aktywizację seniorów oraz pomoc dla ofiar przestępstw.

W latach 2005- 2014 Fundacja prowadziła Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego dla subregionu tarnowskiego (jeden z 46 ośrodków w Polsce), który był sztandarowym działaniem Fundacji przez blisko 10 lat. Z pomocy ośrodka skorzystało blisko 3 tys. osób z prawie 1 800 podmiotów z subregionu tarnowskiego (gminy, organizacje pozarządowe, firmy). Efektem działania ośrodka było powstanie ponad 200 projektów które uzyskały dofinansowanie i wykształcenie kilkuset osób w zakresie pisania projektów i pozyskiwania środków zewnętrznych na ich realizację.

W latach 2005-2016 Fundacja pozyskała środki na realizację 57 projektów, a jej przychody w okresie tych 12 lat przekroczyły ponad 52 mln zł (w ponad 95% to środki zewnętrze pochodzące z programów UE).

Szacunkowa wysokość finansowania wybranych działań Fundacji
region wsparcia – nazwa działania
Subregion Tarnowski – projekty dotacyjne dla osób zakładających działalność gospodarczą 16 957 000
Woj. Podkarpackie – projekty dotacyjne dla osób zakładających działalność gospodarczą 8 235 000
Subregion Tarnowski – projekty szkoleniowe i stażowe dla osób bezrobotnych 4 184 000
Subregion Tarnowski – szkolenia i doradztwo w ramach Ośrodka EFS 3 679 000
Woj. Małopolskie – projekty szkoleniowe, doradcze i dotacyjne dla organizacji pozarządowych 3 078 000
Tarnów – projekty wspierające osoby wykluczone korzystające z pomocy społecznej 2 424 000
Subregion Tarnowski – projekty wspierające w tym dotacje dla organizacji pozarządowych 2 422 000
Woj. Podkarpackie – projekty szkoleniowe i stażowe dla osób bezrobotnych 2 310 000
Subregion Tarnowski – projekty dla osób niepełnosprawnych 2 193 587
Subregion Tarnowski – projekty szkoleniowe dla osób podnoszących swoje kwalifikacje 2 139 000
Subregion Tarnowski – wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 1 406 000
Woj. Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie – szkolenia dla nauczycieli 936 000
Tarnów – projekty dla Seniorów tarnowskich 360 000
Tarnów – programy stypendialne i edukacyjne dla tarnowskich uczniów 340 000
Województwo Śląskie – projekty szkoleniowe i stażowe dla osób bezrobotnych 157 000
Tarnów – projekty historyczne i turystyczne 10 000

Liczba osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, które skorzystały z pomocy Fundacji (dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, bezpłatnych szkoleń zawodowych, płatnych staży zawodowych i innych form wsparcia) przekroczyła 10 tys. osób.

Obecnie w 2017 roku Fundacja realizuje samodzielnie lub w partnerstwie 16 projektów na terenie woj. małopolskiego (przede wszystkim subregion tarnowski) i podkarpackiego.

Nagroda dla Fundacji

Fundacja dwukrotnie została beneficjentem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”:
– w roku 2007 wyróżnienie w kategorii „Edukacja i nauka”: „za całokształt działalności; za ogromny wkład w rozwój świadomości obywatelskiej i budowę społeczeństwa obywatelskiego; za działania na rzecz edukacji, w tym w szczególności za wspieranie i promocję młodych talentów; za działania na rzecz pobudzania i inicjowania przedsiębiorczych i aktywnych postaw wśród mieszkańców ziemi tarnowskiej; za modelową współpracę z licznymi partnerami zarówno z sektora administracji, jak i świata biznesu”;
– w roku 2012 wyróżnienie w kategorii „Aktywizacja gospodarcza i obywatelska”: „za czynne zaangażowanie w działalność na rzecz aktywizacji gospodarczej i obywatelskiej oraz promocji zatrudnienia, całokształt działań, bogatą ofertę edukacyjną oraz skuteczną promocję i budowanie międzysektorowych partnerstw, przyczyniających się do społecznego i gospodarczego rozwoju regionu, ogromny wkład w działalność kulturalną, naukową, edukacyjną i społeczną na rzecz rozwoju rynku, demokracji i cywilizacji oraz zbliżania narodów”.