Doradzanie Pomaga

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU ORGANIZACJI PORADNICZYCH NA LATA 2022 – 2033

Okres realizacji:
01.12.2022 r. – 31.10.2023 r.

Budżet Projektu:
316 401,66 zł

Źródło Finansowania Projektu:
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033. Zadanie publiczne realizowane w ramach Priorytetu 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług oraz Priorytetu 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych.

Miejsca Realizacji: m. Tarnów, Powiat Tarnowski, Brzeski, Bocheński, Dąbrowski

Cele projektu i formy wsparcia:

1. Rozwój instytucjonalny organizacji poradnictwa i zwiększenie możliwości działania.

  • Szkolenia personelu i doposażenie. 


2. Podnoszenie jakości oferty i skuteczności działania.

  • Doradztwo zawodowe
  • Doradztwo prawne
  • Doradztwo psychologiczne / psychoterapia

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki formalne:
1. Zamieszkujące na terenie subregionu tarnowskiego (tj. powiat: m. Tarnów, tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski) w tym obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w wyniku działań wojennych po 23.02.2022r. 
2. Pozostające bez pracy – znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy niezbędna jest pomoc. 
3. A w szczególności: 
a) Osoby w wieku powyżej 50 roku życia
b) Osoby Długotrwale Bezrobotne – osoby bezrobotne powyżej 12 miesięcy
c) Osoby z Niepełnosprawnościami 
d) Inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (OZWS) m.in. ofiary przemocy domowej, uchodźcy, ofiary przestępstw.

Період реалізації:
01.12.2022 r. – 31.10.2023 r.

Бюджет проекту:
316 401,66 ЗЛОТИХ

Джерело фінансування проекту:
Проект співфінансується з коштів Національного інституту свободи – Центру розвитку громадянського суспільства в рамках Державної програми підтримки розвитку дорадчих служб на 2022-2033 роки. Державне завдання реалізується в рамках Пріоритету 1. Інституційний розвиток: стабільність і сучасність дорадчих служб та підвищення якості надання послуг та Пріоритету 2. Підтримка впровадження дорадчих послуг.

Місця реалізації: м. Тарнув, Тарнівський повіт, Бжеський, Бохенський, Домбровський повіт.

Цілі проекту та форми підтримки:
1. інституційний розвиток дорадчої організації та підвищення її спроможності. Навчання та переоснащення персоналу. 
2. підвищення якості пропозиції та ефективності дій.
Професійне консультування
Юридичні консультації
Психологічне консультування / психотерапія

До участі у проекті запрошуються особи, які відповідають наступним формальним умовам:
1. які проживають на території Тарновського субрегіону (тобто повіти: місто Тарнув, Тарновський, Бохенський, Бжеський, Домбровський), в тому числі громадяни України, які приїхали до Польщі внаслідок воєнних дій після 23.02.2022р. 
2. безробітні – у найбільш складній ситуації на ринку праці, яким необхідна допомога для професійної активізації та повернення на ринок праці. 
3. і зокрема: 
(a) особи старше 50 років
б) особи з довготривалим безробіттям – особи, які не мають роботи понад 12 місяців
в) Люди з обмеженими можливостями 
г) інші особи, які перебувають під ризиком соціальної ізоляції, в тому числі жертви домашнього насильства, біженці, жертви злочинів.