Cele

Nawiązując do dorobku życia i działalności Hetmana Jana Tarnowskiego – męża stanu, żołnierza, humanisty i mecenasa kultury, współtwórcy świetności Miasta Tarnowa – powołujemy Fundację, która przyczyni się do propagowania, szczególnie w naszym Mieście i Regionie, wartości wspomagających rozwój społeczeństwa oraz podniesienia jego poziomu cywilizacyjnego
(Preambuła statutu)

Celami działania Fundacji są:

 1. pielęgnowanie pamięci i szeroka popularyzacja wiedzy o Patronie Fundacji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 2. działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna, społeczna i informacyjna na rzecz rozwoju rynku, demokracji i cywilizacji oraz zbliżenia narodów.
 3. działanie na rzecz tzw. kapitału ludzkiego, czyli pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wspieranie budowy struktur administracyjnych państwa.
 4. działania na rzecz:
  • grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans osób: niepełnosprawnych, bezrobotnych, mniejszości narodowych i in.,
  • zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa informacyjnego,
  • gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy,
  • ochrony środowiska oraz ochrony i promocji zdrowia,
  • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 5. podnoszenie kwalifikacji dzieci, młodzieży i dorosłych
 6. wspieranie działalności związanej z ochroną zabytków, w tym szczególnie Miasta Tarnowa
 7. promocja miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej oraz celów Fundacji w kraju i za granicą.